OPĆINSKO VIJEĆE - SJEDNICE I OSTALO

DNEVNI RED ZA 31. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/17-01/05

     URBROJ: 2133/08-05-17-1

     Draganić,  09. ožujka 2017.  g.

 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

 

 

31.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak 16. ožujka  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

sa sljedećim prijedlogom

      D n e v n o g   r e d a

 

 

           

 1. Aktualni sat

 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

 3. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika (srpanj - prosinac 2016. g.)

 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016. g.

 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.

 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2016. g.

 7. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. g.

 8. Izvješće o izvršenoj prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2016. g.      

 9. Izvješće Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 2016. g.

 10. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Draganić

 11. Zamolba za ukidanje svojstva javnog dobra u Vrbancima

  12.         Razno

 

 

 

 

            Predsjednik  Općinskog vijeća    

 

                                                                                                                          Josip Jazvac             

 

POZIV ZA 32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/17-01/09

     URBROJ: 2133/08-01-17-1

     Draganić,  12. travnja 2017.  g.

 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

 

 

 

32.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak 18. travnja  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

 

sa sljedećim prijedlogom

 

      D n e v n o g   r e d a

 

 

           

 1. Aktualni sat

 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća

 3. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Draganić

 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Draganić

 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt - Rekonstrukcija Vatrogasnog

               doma Draganić (unutar mjere 07)

 6. Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu

  7.         Razno

 

 

 

 

 

 

            Predsjednik  Općinskog vijeća    

 

                                                                                                                                    Josip Jazvac             

 

POZIV 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

          REPUBLIKA   HRVATSKA
     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  
          OPĆINA DRAGANIĆ
           OPĆINSKO VIJEĆE

     KLASA:   021-05/15-01/06
     URBROJ: 2133/08-05/01-15-1
     Draganić,  25. ožujka  2015. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

15.  SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati u ČETVRTAK, 16. travnja 2015. g.
u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom
      D n e v n o g   r e d a

          Predlažem sljedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća ( telefonska)
4. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za korištenje prostora zgrade u Draganiću, Draganići 10 
7. Prijedlog Odluke za II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Draganić
8. Odluka o izboru člana/ce  Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Draganić
9. Odluka za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić za 2014. godinu
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnog rješenja i ishođenja svih potrebnih uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih ceste (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu geodetskih elaborata za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.g.
14. Usvajanje Godišnjeg  Izvješća za 2014.godinu
15. Razno

Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                OPĆINE DRAGANIĆ

                Josip Jazvac v.r.

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE


     KLASA:   021-05/14-01/29

     URBROJ: 2133/08-05/04-14-1

     Draganić,  27. studeni 2014. g.

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

 

 

12.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati  11. prosinca  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

sa sljedećim prijedlogom

      D n e v n o g   r e d a

 

 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

 

           

 -  vijećnička pitanja (aktualni sat)

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

2.      Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

3.      Izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2014.g.

4.      Prijedlog Proračuna Općine Draganić za 2015.g.

a.                Program održavanja komunalne infrastrukture (2)

b.               Program gradnje objekata komunalne infrastrukture

c.                Program kapitalnih ulaganja u 2015

d.               Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine

            Draganić  za 2015

e.                Program javnih potreba u kulturi Općine Draganić  za 2015. god

f.                Socijalni plan 2014

g.               Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade

h.               Odluka o raspoređivanju sredstava  političkim strankama

5.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2015.g

6.      Izvješće o isplaćenim sredstvima sa tekuće rezerve

7.      Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

8.       Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za potrebe operativnih snaga

9.      Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka

10.   Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite i spašavanja

11.   Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite od požara

12.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Draganić u 2014.g.

13.   Prijedlog Provedbenog plana unapređenja mjera zaštite od požara za 2015.g.

14.   Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Draganić

15.   Prijedlog Zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za savjet mladih

16.   Prijedlog Odluke o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika jedinstvenog upravnog odjela

17.   Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području  Karlovačke županije

18.   Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području  Karlovačke županije

19.   Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimske službe

20.   Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Draganić

21.   Prijedlog Zaključka o sufinanciranju čuvanja djeteta (Ozmec) u obrtu Teta Ljilja

22.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim porezima

23.   Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstva za provedbu projekta CGO „ Babina gora“

24.   Zaključak o prestanku vijećničkog mandata vijećniku Borisu Lebariću

25.   Prijedlog  Zaključka o potpisivanju sporazuma energetske učinkovitosti javne rasvjete

26.   Razno

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                OPĆINE DRAGANIĆ

                                                                                                          Josip Jazvac                              

 

 

 

 


opširnije >

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/14-01/24

     URBROJ: 2133/08-05/04-14-1

     Draganić,  5. rujna 2014. g.

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

 

11.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u petak, 12. rujna  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 

 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

 

           

 -  vijećnička pitanja (aktualni sat)

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

 2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

 3. Polugodišnji   izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2014.godinu

 4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić

 5. Prijedlog odluke o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela

 6. Prijedlog  odluke o kriterijima i proceduri otpisa potraživanja i obveza  Općine Draganić

 7. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Draganić

 8. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Draganić

 9. Razno

 

 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                                          Josip Jazvac                              

 

 

 


opširnije >

95

Grb Republike Hrvatske

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/14-01/16

     URBROJ: 2133/08-05/04-14-1

     Draganić,  10. lipnja 2014. g.

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

 

9.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u srijedu, 26. lipnja  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

 

 

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 2. Aktualni sat

 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2013.g.

 4. Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Draganić po godišnjem obračunu za 2013.g.

 5. Izmjene i dopune Proračuna općine Draganić uza 2014. godinu – Rebalans Proračuna

 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna

 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa i Odluka za 2014. godinu:

   

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.

 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

 3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u 2014. g.

 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljenja potreba u vatrogastvu u 2014. g.

 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljenja potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima u 2014. g.

 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog plan    Općine Draganić za 2014.  

 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava komunalne naknade

 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 1. Odluka o usvajanju Izvješća zapovjednika VZO Draganić o stanju zaštite od  požara za 2013. godinu i smjernice za 2014.g.

 2. Provedbeni operativni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2014.godinu

 3. Odluka o nerazvrstanim cestama, donošenje 

 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora

 5. Zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih 

 6. Rješenje o razrješenju mrtozornika na području Općine Draganić 

 7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje komunalne infrastrukture

 8. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju  i rekonstrukciju potpornog zida groblja u Draganiću

 9. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti crpenje, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Draganić

 10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

 11. Financijski izvještaj Komunalnog društva Draganić za 2013.g.

 12. Izvješće o stanju Turističke zajednice općine Draganić

 13. Razno

   

 

 

 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                                         Josip Jazvac                                                                                          

 


opširnije >

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 25. VELJAČE 2014.

          REPUBLIKA   HRVATSKA

     KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

          OPĆINA DRAGANIĆ

           OPĆINSKO VIJEĆE

 

     KLASA:   021-05/14-01/01

     URBROJ: 2133/08-05-14-1

     Draganić,  25. veljače 2014. g.

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13.) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13/), sazivam

 

 

7.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak, 25. veljače  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

1.         Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata članu Općinskog vijeća

2.         Izvješće Komisije za izbor i imenovanja o zamjeni člana Općinskog vijeća

3.         Aktualni sat

4.         Usvajanje Zapisnika sa  6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić

5.         Odluka o komunalnom redu (2. čitanje)

6.         Odluka o komunalnoj naknadi

7.         Odluka o komunalnom doprinosu

8.         Odluka o grobljima

9.         Odluka o komunalnim djelatnostima

10.       Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

11.       Odluka o postupku bagatelne nabave

12.       Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava

13.       Odluka o grbu i zastavi Općine Draganić

14.       Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u    

            2014.

15.       Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Draganić

16.       Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku  za potpisivanje sporazuma o 

            naknadi troškova izmjene Prostornog plana za potrebe izrade tehničke dokumentacije

            dionice željezničke pruge Hrvatski Leskovac- Karlovac sa HŽ Infrastrukturom d.o.o.

            Zagreb

17.       Zaključak o usvajanju kalendara događanja za 2014.g.

18.       Obavijest o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

            Karlovačke  Županije u 2013. godini

19.       Prijedlog za raspisivanje Javnog poziva  za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić 

            za 2013. godinu

20.       Prijedlog za imenovanje ovlaštenog  mrtvozornika za područje Općine Draganić

21.       Zamolba gospođe Josipe Ozmec  za sufinanciranje obrta za čuvanje djece –dadilja.

22.       Prijedlog za dopunu članova radne skupine za izradu Razvojne strategije Općine 

            Draganić

23.       Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta

24.       Obavijest Ministarstva zdravlja o obvezi donošenja i provedbi Programa mjera   

            suzbijanja patogenih mikroorganizama i štetnih glodavaca (dezinfekcija, dezinsekcija i

            deratizacija)

25.       Obavijest o Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca

26.       Zaključak o formiranju građevinske čestice po zahtjevu Mateša Mije, Goljak 8/b, 

            Draganić.

27.       Izvješće Ministarstva socijalne politike i mladih vezano za rad za opće dobro

28.       Obavijest o završenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora Draganići 6

29.       Razno

                     

 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                              Josip Jazvac,v.r.

               

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 19. PROSINCA 2013.

          REPUBLIKA   HRVATSKA

          KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

              OPĆINA DRAGANIĆ

              OPĆINSKO VIJEĆE

 

          KLASA:   021-05/13-01/35

          URBROJ: 2133/08-05-13-1

          Draganić, 19. prosinca 2013. g.

 

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 18/13.) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13/), sazivam

 

6.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak, 19. prosinca  2013. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat

 2. Usvajanje Zapisnika sa  4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić

 3. Usvajanje Zapisnika sa 5. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić

 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. g.

 5. Donošenje Proračuna Općine Draganić za 2014. g.

  6.   Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2014. g.

  7.   Donošenje Programa i Odluka za 2014. godinu .:

 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.

 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

 3. Programa kapitalnih ulaganja u 2014. g.

 4. Programa zadovoljenja potreba u vatrogastvu u 2014. g.

 5. Programa zadovoljenja potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima u 2014. g.

  f)    Socijalnog plan Općine Draganić za 2014.  

 6. Odluke o raspoređivanju sredstava komunalne naknade

  8.  Donošenje Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Draganić 1  

  9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava namijenjenih za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. g.

  10.   Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Draganić u 2013. g.

  11. Donošenje Odluke o izdavanju Službenog gasila Općine Draganić

  12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Komunalnog Društva Draganić za povećanje godišnje grobne naknade

  13. Donošenje Odluke o kupnji FREZE za potrebe Komunalnog društva Draganić d.o.o.

  14. Donošenje Rješenja o imenovanju Inventurne komisije za godišnji popis imovine i obveza   Općine Draganić

  15. Zaključak o  prihvaćanju Programa predškole u pedagoškoj godini 2013/2014 u organizaciji dječjeg vrtića DIDI , Krašić, Krašić 4/d

  16. Zahtjev obitelji Mauko za formiranje građevinske čestice površine cca 2600m²

  17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u ustanovama 

   predškolskog odgoja.

  18. Imenovanje članova Povjerenstva za zakup

  19. Imenovanje člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanju u funkciju poljoprivredne  proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

  20. Razno

   

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                               Josip Jazvac                

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 29.LISTOPADA 2013.

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OPĆINA DRAGANIĆ

    OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:   021-05/13-01/20

URBROJ: 2133/08-05/01-13-1

Draganić,  21. 10.2013. godine

 

 

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije“, broj 21/09, 34/12 i 18/13) sazivam

 

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

za utorak 29. listopada 2013. godine s početkom rada

u 18 sati u prostoru zgrade Općine Draganić, Draganići 10 ( Velika vijećnica)

 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

 

- odgovori na vijećnička pitanja ( dostavljanje materijala u pisanom obliku i usmeni odgovori)

 

 -  vijećnička pitanja (aktualni sat)

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

    

  2. Verifikacija zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća.

    

  3. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice (telefonska sjednica) Općinskog vijeća

                ( Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića „ DIDI“Mrzljaki 1)

    

  4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. godinu, donošenje

    

   5.         Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2013.god.

                donošenje

    

   6.          Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i izbora općinskog načelnika i zamjenika načelnika

    

   7.          Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s  područja                     

                općine Draganić u razdoblju  listopad - prosinac 2013. godine, donošenje

    

 1. Očitovanje o prenošenju vlasništva i upravljanje komunalnih vodnih građevina koje su u   vlasništvu Općine Draganić na javnog isporučitelja  tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o.,  

   

 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, donošenje

   

   

   

  10.      Odluka o objavljivanju JAVNOG POZIVA zainteresiranim građanima za

            obavljanje poslova čišćenja snijega i leda u sezoni 2013/2014 godini, donošenje

   

  11.       Informacija o utvrđenoj cijeni malčanja javnih površina na području Općine Draganić

   

  12.       Informacija o poduzimanju aktivnosti za geodetsku izmjeru k.o. DRAGANIĆ

   

  13.       Informacija o obilježavanju 104-og rođendana gospodina Barkovića.

   

  14.       Zaključak o prihvaćanju Izvješća o manifestaciji „Dani Draganića 2013.“

   

  15.      Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Draganić,

             donošenje

   

  16.     Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnicima i članovima Poglavarstva i    

            članovima radnih tijela Općine Dragnić, donošenje

   

  17.     Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, (informacija)

   

  18.     Imenovanje  po dva člana u radna tijela Općinskog vijeća i to u:

                - Odbor za proračun i financije, dva člana

   - Odbor za gospodarstvo, planiranje i razvoj, dva člana

               - Odbor za društvene djelatnosti, dva člana

   

  19.      Imenovanje predstavnika Općine Draganić u županijsko partnersko vijeće

   

  20.      Odluka o podmirivanja svih obveza prema Općini u svrhu ostvarivanja prava na subvencije.

   

  21.      Imenovanje Stožera za zimsku službu u sezoni 2013/2014.

   

  22.      Razno

   

   

  Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136.

   

   

   

   

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   

                                                                     Josip Jazvac

   

   

   

   

   

   

   

   

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 01. KOLOVOZA 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/13-01/14

URBROJ: 2133/08-05/01-13-1

Draganić,  25 .07.2013. godine

 

 

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije“, broj 21/09, 34/12 i 18/13) sazivam

 

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

za četvrtak 01. kolovoza 2013. godine s početkom rada

u 18 sati u prostoru zgrade Općine Draganić, Draganići 10 ( Mala vijećnica)

 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

 

            - odgovori na vijećnička pitanja (dostavljanje materijala u pisanom obliku i usmeni odgovori)

 

 -  vijećnička pitanja

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća

    

  2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. godinu

    

   3.         Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2013. god

               godinu.

    

   4.         Izvješće o izvršenju Proračuna za 01.01.2013-30.06.2013.

    

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Draganić

   

 2. Izvješće o radu Komunalnog društva Draganić d.o.o. za period 01.01.2012-31.12.2012. godine

               i od 01.01.2013 – 30.06.2013. godine.

   

 3. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Komunalnog društva Draganić d.o.o.

   

  8.         Donošenje cjenika novih usluga Komunalnog društva Draganić d.o.o.

   

 4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

   

 5. Prijedlog Socijalnog plana Općine Draganić za 2013. godinu

   

 6. Prijedlog Pravilnika o radu

   

 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića DIDI Draganić, Mrzljaki 1

   

 8. Razno

   

 • pomoć za saniranje krovišta na kući gospođe Bene Mirjane  po prijedlogu gosp. Vrbanića- zamjenika načelnika

 • izjava o načinu primanja materijala za sjednice Općinskog vijeća

   

   

  Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136.

   

   

   

   

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   

                                                                             Josip Jazvac

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. sjednica općinskog vijeća - 18.07.2013.g.

      

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OPĆINA DRAGANIĆ

     OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/13-01/13

URBROJ: 2133/08-05/01-13-1

Draganić,  09.srpnja 2013.godine

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije, broj 21/09, 34/12  i 18/13) sazivam

 

 

1.      sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

        dana 18. srpnja 2013. godine ( četvrtak)

    u 18,00 sati u Maloj vijećnici

 

sa sljedećim prijedlogom

 

D n e v n o g   r e d a

 

1.         Polaganje prisege vijećnika gosp. Anđelka Misir

 

2.         Aktualni sat

 

3.         Davanje suglasnosti na  Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje

djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine

Draganić.

 

4.         Davanje suglasnosti  na Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje

djelatnosti pražnjenja i odvoza otpadnih voda  na području Općine  Draganić.

 

5          Imenovanje stručnog povjerenstva  za provedbu postupka dodjele koncesije

 

6.         Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova  Komisije za Statut, Poslovnik i

normativnu djelatnost

 

7.         Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

 

8          Pijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, planiranje i

razvoj

 

9.         Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti

 

10 .      Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe

 

11.       Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje

            postupka  odabira najpovoljnije ponude za izradu idejnog projekta „ Parkiralište kod

             mrtvačnice.

 

12        Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Draganić

 

13.       Obavijest o otvaranju računa na Općinu Draganić

 

14.       Odluka o plaći i drugim pravima načelnika iz radnog odnosa

 

15.       Odluka o naknadi zamjeniku načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

 

16.       Izvješće o Planu Prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u   

            Jedinstveni  upravni odjel Općine Draganić za 2013. godinu

 

17.       Razno.

  

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                         Josip Jazvac

 

 

 

 

 

 

RSS